• Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting)
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement),  και σύγκριση τους με το budget
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
  • Αποτίμηση για εξαγορά - πώληση επιχειρήσεων