• Υπολογισμός μισθοδοσίας: Τακτική, Ασθενείας, Υπερωρίες.
  • Υπολογισμός εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία.
  • Υπολογισμός επιδομάτων, αδειών, αποζημίωσης απόλυσης.
  • Σύνταξη και υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.).
  • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδοτών, ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
  • Υπαγωγή σε επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, νέων Επαγγελματιών.